Click to listen highlighted text!
Sep 032013
 

เทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ นั่นก็คือการฟังที่มากเพียงพอ ดังนั้นเราควรจะฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอจนกระทั่งหูของเราเริ่มจูนคลื่นให้เป็นคลื่นเดียวกับช่องเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกพูดตามให้มากๆ เพื่อให้ปากเราคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ เพือที่จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นการพูดภาษาอังกฤษจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา หรือภาษาอีกภาษาหนึ่งของเราไปอย่างอัตโนมัติ


	
	
	
	

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text!