Jan 222014
 
1 ability ความสามารถ
2 about เกี่ยวกับ
3 above ข้างต้น
4 abroad ในต่างประเทศ
5 absence การไม่อยู่
6 absent ไม่อยู่
7 accept ยอมรับ
8 acceptable ยอมรับได้
9 accident อุบัติเหตุ
10 accordance ความสอดคล้อง
11 according to ตามที่
12 account บัญชี
13 ache ปวดเมื่อย
14 acid กรด
15 across ข้าม
16 act การกระทำ
17 action การกระทำ
18 active กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
19 activity กิจกรรม
20 actor นักแสดง
21 actress นักแสดงหญิง
22 actual ที่เกิดขึ้นจริง
23 add เพิ่ม
24 addition การบวก,การเพิ่ม
25 address ที่อยู่
26 adjective คำคุณศัพท์
27 admiration การชมเชย
28 admire ชม
29 admit ยอมรับ
30 admittance การอนุญาตให้เข้า
31 adult ผู้ใหญ่
32 advanced ก้าวหน้า
33 advantage ความได้เปรียบ
34 adventure การผจญภัย
35 adverb คำวิเศษณ์
36 advertise โฆษณา
37 advertisement การโฆษณา
38 advice แนะนำ
39 advise คำแนะนำ
40 affair เรื่อง
41 afford สามารถซื้อได้
42 afraid กลัว
43 after หลัง,หลังจาก
44 afternoon ตอนบ่าย
45 afterwards ภายหลัง
46 again อีกครั้ง
47 against ต่อต้าน,พิง
48 age อายุ
49 ago ที่ผ่านมา
50 agree ตกลง

Continue reading »

Jan 212014
 

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOT MEANING EXAMPLE WORDS
Ambi Both
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
Aqua Water
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
Art Skill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
Auto Self
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
Bi Two, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
Bio Life
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
Cardio Heart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
Cent Hundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
Cert Sure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
Chrono Time
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
Counter Contrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
De Remove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
Dem People
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
Derm Skin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
Flor Flower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
Gastro Stomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
Grat Pleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
Hepa Liver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
Hept Seven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
Hex Six
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
Inter Between
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
Iso Equal
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
Jud Law
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
Kilo Thousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
Lacto Milk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
Mal Bad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
Mort Death
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
Narr Tell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
Nov New
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
Oct Eight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
Ocu Eye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
Omni All
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
Ortho Straight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
Pan All
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
Ped Foot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
Poly Many
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
Psych Mind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
Quad Four
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
Quin Five
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
Semi Half
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
Sept Seven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
Trans Across
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
Tri Three
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
Uni One
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
Vince Conquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person
Jan 212014
 

Suffixes  คือคำที่ใส่ไว้ท้ายคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ prefixes ที่เอาไว้เติมหน้าคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Suffixes

Suffix Meaning Examples
-able/-ible capable of portable, legible
-ac/-ic like/related to cardiac, Nordic
-acy state/quality of being privacy, legitimacy
-acious/-icious full of gracious, malicious
-al related to logical, philosophical
-ance/-ence state/quality of being maintenance, permanence
-dom state/quality of being freedom, kingdom
-eer/-er/-or person who mountaineer, writer, counsellor
-escent becoming, to be adolescent, fluorescent
-esque like/reminiscent of picturesque, Kafkaesque
-fy to make magnify, electrify
-iferous containing, yielding vociferous, carboniferous
-ise make, become civilise, terrorise
-ish having qualities of hellish, fiendish
-ism doctrine, belief, practice favouritism, communism
-ist person who chemist, florist
-ity state/quality of being ingenuity, oddity
-less without brainless, endless
-ment state/quality of being, result of action, process enjoyment, embankment, abridgement
-ness state of being thinness, loneliness
-oid like celluloid, ovoid
-ose full of adipose, verbose
-osis condition hypnosis, psychosis
-ous full of illustrious, nauseous
-ship position held friendship, membership
-sion/-tion state/quality of being torsion, transition
-tude state/quality of being fortitude, certitude
-y characterised by funny, greedy

 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Jan 212014
 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes คือคำที่ใส่ไว้หน้าคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Prefixes

Prefix

Meaning

Examples

-a On/in/out/from Away, aboard, arise, alight
-al all Alone, already
-be by Below, before
-by Be/on the side Bypass, byword
-for through forget, forgive
-fore before Forecast, foresee
-gain against Gainsay
-in in Inside, income
-mis wrong Mislead, mistake
-over Above/beyond overflow, overcharge
-out out Outside, outcome
-to this Today, tonight
-un Not/to reverse an action Unkind, untie
-under below Underground, undersell
-with Against/back Withdraw, withhold
-wel In good condition Welcome, welfare
Jan 212014
 
stand someone up

stand someone up

# สำนวน stand someone up

ปกติ stand up แปลว่า ยืนขึ้น
แต่ stand someone up จะแปลว่า “นัดแล้วก็ไม่มาตามนัด” หรือพูดง่ายๆก็คือ เบี้ยวนัด นั่นเอง เช่น

You stood me up.
แกเบี้ยวนัดชั้น

A: Why the long face?
เป็นไร หน้าบูดเชียว
B: He stood me up again!
เขาปล่อยให้ชั้นรอเก้ออีกแล้ว

** ใช้เป็นรูปนี้ก็ได้นะคะ
to get stood up แปลว่า โดนปล่อยให้รอเก้อ
เช่น

A: How was your date last night?
เดทเมื่อคืนเป็นไงมั่ง
B: I got stood up! That jerk stood me up.
ชั้นก็คอยเก้อไง ตาทึ่มนั่นนัดแล้วไม่มา

** ปกติมันก็จะอยู่ในรูปอดีต คือ stood เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว เราถึงค่อยเอามาบ่น เอามาเล่าให้ฟัง ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 182014
 
our_society

This is our society!

 • Two people on donkey’s back. Poor animal
  สองคนบนหลังลา เจ้าลาผู้น่าสงสาร
 • How cruel he is by letting his wife walk!
  เขาใจร้ายจังที่ปล่อยให้ภรรยาต้องเดิน
 • How stupid he is by letting his wife take the ride alone!
  เขาช่างโง่สิ้นดีที่ปล่อยให้ภรรยาขี่ลาอยู่คนเดียว
 • Fool! Don’t even know how to utilize the donkey!
  โง่เสียจริง ไม่รู้จักจะใช้ลาให้เป็นประโยชน์

** ไม่ว่าเราจะทำแบบไหน ก็ไม่เคยทำได้ถูกใจมนุษย์ทุกเรื่องหรอกค่ะ เขาต้องคอยบ่นนั่น ตินี่ อยู่เสมอ
ฉะนั้นถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นดีแล้ว และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ทำไปเถอะค่ะ เสียงรอบข้างก็แค่นกแค่กา ว่ามั๊ย ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 152014
 

# สำนวน Bring it on!

Bring it on

สำนวน Bring it on!

สำนวนนี้ แปลว่า “เอาเลย, เข้ามาเลย, มีทีเด็ดอะไรก็งัดมาโชว์เลย” จะออกแนวท้าทายฝ่ายตรงข้าม บอกเป็นนัยๆว่า ชั้นไม่กลัวแกหรอก
ดูตัวอย่างค่ะ

 • A: Are you afraid I’m gonna beat you this game?
  แกกลัวว่าเกมนี้ชั้นจะชนะแกใช่มั๊ย?
  B: Dream on! Bring it on!
  ฝันไปเหอะ แน่จิงก็เอาเลย เข้ามา

ในบางสถานการณ์ก็ใช้ได้อาจจะไม่ใช่การต่อสู้ หรือ เกม เช่น

 • A: I’m gonna fire you!
  ชั้นจะไล่แกออก!
  B: OK, just bring it on.
  เอาเลย ทำเลย!
 • A: I disagree with you in this point. I’ve got better idea.
  ผมไม่เห็นด้วยกับคุณเรื่องนี้นะ ผมมีไอเดียที่ดีกว่านี้
  B: Let’s hear them. Bring it on.
  ก็เอาซิ ว่ามาเลย

** หากสถานการณ์ตึงเครียด สำนวนนี้อาจจะดูแรงๆไปนิด ถ้าคิดจะใช้สำนวนนี้ คุณก็ต้องพร้อมที่จะไฟท์แล้วแหละ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 152014
 

# It’s not that bad.

It’s not that bad. ประโยคนี้แปลว่า “มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น”
เราใส่ that ไปเพื่อเน้นว่า ก็ไม่ขนาดนั้น
ดูตัวอย่างอื่นกันค่ะ

 • How can you put up with him for so long?
  เธอทนกับเขาได้นานขนาดนี้ได้ยังไงน่ะ
 • Come on. He’s not that bad.
  ไม่เอาน่า เขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก
 • It’s not that cold today. Why don’t you take a bath?
  วันนี้ก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นซะหน่อย แล้วทำไมแกไม่อาบน้ำ!!
 • I don’t give a damn. You are not that important to me.
  ชั้นไม่สนหรอก เธอไม่ได้สำคัญกับชั้นขนาดนั้นสักหน่อย
 • This movie is not that lame. At least, I like the ending scene.
  หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ห่วยขนาดนั้นน่ะ อย่างน้อยฉันก็ชอบฉากจบ

** จำไว้เสมอนะคะว่า English is not that difficult. ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 142014
 

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกาย (Body Parts Vocabulary)

ส่วนหัวศรีษะ

 • Head ศรีษะ
 • Hair เส้นผม
 • Brain สมอง
 • Skull หัวกะโหลก

ส่วนใบหน้า

 • Face หน้า,ใบหน้า
 • Cheek แก้ม
 • Temporal bone กระดูกขมับ
 • Mastoid ขมับ
 • Chin คาง
 • Dimple ลักยิ้ม
 • Beard หนวดเครา
 • Forehead หน้าผาก

ส่วนตา

 • Eye ตา
 • Eyebrow คิ้ว
 • Eyelash ขนตา
 • Optical nerve ประสาทตา
 • Eye ball ลูกตา
 • Eyelid หนังตา

ส่วนหู Continue reading »

Jan 142014
 

#  สำนวน out of question
out of question  แปลว่า  “เป็นไปไม่ได้, ไม่มีทาง” นะคะ  เช่น

 • To get up early in the cold day is out of question.
  การตื่นเช้าในวันหนาวๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอาซะเลย
 • meeting with him is out of question because of his tight schedule.
  ไม่มีทางที่จะนัดพบเขาได้เลย เพราะตารางงานเขาแน่นเอี๊ยด
 • I’m afraid that’s absolutely out of question.
  ฉันเกรงว่านั่นมันจะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอน

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 12:08 pm