Feb 022014
 

# arrive กับ reach ต่างกันอย่างไร

arrive กับ reach มีความหมายว่า “มาถึง” เหมือนกัน
แต่สองคำนี้มีวิธีใช้ต่างกันเล็กน้อยค่ะ

** มาดูที่ arrive กันก่อนค่ะ
arrive เป็น verb แปลว่า “มาถึง”
แต่พอเวลาจะใช้เคยสับสนกันมั๊ยคะ จะใช้กับบุพบทอะไรดี จะ in จะ at จะ to หรือจะ arrive เฉยๆ
จริงๆแล้ว arrive ใช้ได้กับบุพบท in กับ at ค่ะ

in – จะใช้กับการมาถึง เมือง, เมืองหลวง, ประเทศ
at – จะใช้กับการมาถึงสถานที่เล็กๆกว่านั้น เช่น โรงเรียน, หมู่บ้าน สนามบิน ฯลฯ
เช่น

 • I’ve just arrived in Bangalore.
  ฉันเพิ่งมาถึงบังกาลอร์
 • She’s already arrived at school.
  เธอมาถึงโรงเรียนแล้ว

** คำว่า reach แปลว่า “มาถึง, เอื้อมถึง”
ถ้าจะใช้ reach ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เล็กหรือใหญ่ไม่ต้องใส่บุพบทใดๆเลย ให้ตามด้วย object ได้เลยค่ะ เช่น

 • They haven’t reached home yet.
  พวกเขายังไม่ถึงบ้านเลย
 • Finally, we reached the top of the mountain.
  ในที่สุด พวกเราก็มาถึงยอดเขากันจนได้
 • Can you reach that book for me?
  คุณช่วยเอื้อมหยิบหนังสือนั่นให้หน่อยได้ั๊มั๊ย?

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 5:40 pm
Jan 242014
 
การใช้ need

การใช้ need

การใช้ need

need เป็นคำกริยาที่ดูเหมือนจะใช้ไม่ยากนะคะ แต่เจ้ากริยา need เนี่ย ความพิเศษของมันก็คือ มันเป็นได้ทั้งกริยาหลัก (main verb) และ กริยาช่วย (modal verb) มาดูรูปแบบการใช้ need กันค่ะ

1. ใช้ need อย่างกริยาหลัก ในประโยค

* need + คำนาม = ต้องการอย่างมากหรือจำเป็น เช่น

 • I need a toilet!! I can’t hold it anymore.
  ชั้นอยากเข้าห้องน้ำ อั้นจะไม่ไหวแล้ว

* need + to + V1 (need to do something)
แปลว่า ต้องการหรือจำเป็นต้องทำอะไร เช่น

 • You need to attend the meeting.
  คุณต้องเข้าประชุม

** ข้อควรระวัง ถ้าใช้ need อย่าง main verb เวลาทำเป็นรูปปฏิเสธหรือคำถาม ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วย เช่น

 • You don’t need to go there.
  คุณไม่จำเป็นต้องไปที่นั่น

2. ใช้ need อย่าง กริยาช่วยหรือ modal verb

* need + V1
ถ้าใช้แบบนี้ไม่ต้องใส่ to ค่ะ เช่น

 • You need sleep.
  คุณจำเป็นต้องนอน

* ถ้าใช้อย่างกริยาช่วยไม่จำเป็นต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยค่ะ เติม not หลัง need ได้เลย และเวลาตั้งคำถามก็สามารถใช้ need ขึ้นต้นประโยคได้เลยค่ะ เช่น

 • She need not buy a car.
  หล่อนไม่จำเป็นต้องซื้อรถ
 • Need you stay up tonight?
  คืนนี้คุณต้องอยู่ดึกมั๊ย?

3. การใช้ need อีกแบบคือ ใช้ในโครงสร้าง
need + Ving (need doing something)
แปลว่า จำเป็นต้องได้รับการทำอะไร เป็นโครงสร้างถูกกระทำค่ะ กรณีที่ประธานของประโยคไม่ได้ทำเอง เช่น

 • Your room needs cleaning.
  ห้องเธอน่ะต้องทำความสะอาดมั่งนะ
 • Does the engine need checking?
  เครื่องยนต์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสภาพมั๊ย?

*** จะใช้ need แต่ละทีก็เลือกใช้ให้ถูกนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 242014
 

# สำนวน leave no stone unturned

สำนวน leave no stone unturned

สำนวน leave no stone unturned

สำนวนนี้แปลว่า “พยายามอย่างสุดความสามารถ, พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้” อาจจะเพื่อค้นหาบางอย่างหรือเพื่อให้บางอย่างได้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ

ถ้าแปลตรงตัวก็คือ จะไม่ปล่อยให้มีก้อนหินก้อนไหนไม่ถูกพลิก ก็ประมาณว่า จะพยายามทำอย่างเต็มที่เหมือนกับพลิกก้อนหินหามันทุกก้อนยังไงอย่างงั้นเลย

ตัวอย่างประโยคค่ะ

 • The police left no stone unturned in search for the missing pupil.
  ตำรวจพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะค้นหาเด็กหาย
 • Both sides have vowed to leave no stone unturned in the search for peace.
  ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดสันติภาพ
 • We must leave no stone unturned to raise ten thousand dollars to open the orphanage.พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาเงินให้ได้ 10,000 ดอลล่าร์เพื่อเปิดบ้านเด็กกำพร้า

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 242014
 

Computer Vocabulary

 • Adware –  A software application which displays unwanted pop-up advertisements on your computer while in use. Adware is often installed on your computer at the same   time as free software or shareware.
 • Anti virus software – A program that finds and removes viruses from a computer.
 • Application -An application is any program designed to perform a specific function directly for  the user. Microsoft Word, Excel, Outlook or Adobe Photoshop are examples of  application programs.
 • Backup – A copy of files from a computer’s hard disk, usually made on some external medium such as CD-ROM or flash drive. A backup is made in case the hard disk file(s) are erased or damaged.
 • Bit, Bytes – A bit is the smallest piece of information that computers use. For simplicity, a PC uses bits in groups of 8 called bytes (8 bits = 1 byte).
 • Bluetooth – A way of communicating wirelessly over short distances between electronic devices (for example computer and mobile telephone)
 • Boot, Boot up, Boot disk – You boot (or boot up) your computer when you switch it on and wait while it prepares itself. Instructions for startup are given to the computer from the boot disk, which is usually the hard disk.
 • Browser – A program or tool such as Internet Explorer ,Firefox or Mozilla that enables you to browse use it to view  or browse the Internet sites.
 • Bug – A defect or fault in a computer program that prevents it from working correctly.
  Bugs are caused by mistakes or errors made by the people who write the
  programme. Continue reading »
Jan 222014
 
1 ability ความสามารถ
2 about เกี่ยวกับ
3 above ข้างต้น
4 abroad ในต่างประเทศ
5 absence การไม่อยู่
6 absent ไม่อยู่
7 accept ยอมรับ
8 acceptable ยอมรับได้
9 accident อุบัติเหตุ
10 accordance ความสอดคล้อง
11 according to ตามที่
12 account บัญชี
13 ache ปวดเมื่อย
14 acid กรด
15 across ข้าม
16 act การกระทำ
17 action การกระทำ
18 active กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
19 activity กิจกรรม
20 actor นักแสดง
21 actress นักแสดงหญิง
22 actual ที่เกิดขึ้นจริง
23 add เพิ่ม
24 addition การบวก,การเพิ่ม
25 address ที่อยู่
26 adjective คำคุณศัพท์
27 admiration การชมเชย
28 admire ชม
29 admit ยอมรับ
30 admittance การอนุญาตให้เข้า
31 adult ผู้ใหญ่
32 advanced ก้าวหน้า
33 advantage ความได้เปรียบ
34 adventure การผจญภัย
35 adverb คำวิเศษณ์
36 advertise โฆษณา
37 advertisement การโฆษณา
38 advice แนะนำ
39 advise คำแนะนำ
40 affair เรื่อง
41 afford สามารถซื้อได้
42 afraid กลัว
43 after หลัง,หลังจาก
44 afternoon ตอนบ่าย
45 afterwards ภายหลัง
46 again อีกครั้ง
47 against ต่อต้าน,พิง
48 age อายุ
49 ago ที่ผ่านมา
50 agree ตกลง

Continue reading »

Jan 212014
 

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOT MEANING EXAMPLE WORDS
Ambi Both
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
Aqua Water
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
Art Skill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
Auto Self
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
Bi Two, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
Bio Life
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
Cardio Heart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
Cent Hundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
Cert Sure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
Chrono Time
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
Counter Contrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
De Remove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
Dem People
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
Derm Skin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
Flor Flower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
Gastro Stomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
Grat Pleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
Hepa Liver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
Hept Seven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
Hex Six
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
Inter Between
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
Iso Equal
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
Jud Law
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
Kilo Thousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
Lacto Milk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
Mal Bad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
Mort Death
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
Narr Tell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
Nov New
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
Oct Eight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
Ocu Eye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
Omni All
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
Ortho Straight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
Pan All
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
Ped Foot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
Poly Many
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
Psych Mind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
Quad Four
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
Quin Five
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
Semi Half
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
Sept Seven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
Trans Across
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
Tri Three
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
Uni One
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
Vince Conquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person
Jan 212014
 

Suffixes  คือคำที่ใส่ไว้ท้ายคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ prefixes ที่เอาไว้เติมหน้าคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Suffixes

Suffix Meaning Examples
-able/-ible capable of portable, legible
-ac/-ic like/related to cardiac, Nordic
-acy state/quality of being privacy, legitimacy
-acious/-icious full of gracious, malicious
-al related to logical, philosophical
-ance/-ence state/quality of being maintenance, permanence
-dom state/quality of being freedom, kingdom
-eer/-er/-or person who mountaineer, writer, counsellor
-escent becoming, to be adolescent, fluorescent
-esque like/reminiscent of picturesque, Kafkaesque
-fy to make magnify, electrify
-iferous containing, yielding vociferous, carboniferous
-ise make, become civilise, terrorise
-ish having qualities of hellish, fiendish
-ism doctrine, belief, practice favouritism, communism
-ist person who chemist, florist
-ity state/quality of being ingenuity, oddity
-less without brainless, endless
-ment state/quality of being, result of action, process enjoyment, embankment, abridgement
-ness state of being thinness, loneliness
-oid like celluloid, ovoid
-ose full of adipose, verbose
-osis condition hypnosis, psychosis
-ous full of illustrious, nauseous
-ship position held friendship, membership
-sion/-tion state/quality of being torsion, transition
-tude state/quality of being fortitude, certitude
-y characterised by funny, greedy

 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Jan 212014
 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes คือคำที่ใส่ไว้หน้าคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Prefixes

Prefix

Meaning

Examples

-a On/in/out/from Away, aboard, arise, alight
-al all Alone, already
-be by Below, before
-by Be/on the side Bypass, byword
-for through forget, forgive
-fore before Forecast, foresee
-gain against Gainsay
-in in Inside, income
-mis wrong Mislead, mistake
-over Above/beyond overflow, overcharge
-out out Outside, outcome
-to this Today, tonight
-un Not/to reverse an action Unkind, untie
-under below Underground, undersell
-with Against/back Withdraw, withhold
-wel In good condition Welcome, welfare
Jan 212014
 
stand someone up

stand someone up

# สำนวน stand someone up

ปกติ stand up แปลว่า ยืนขึ้น
แต่ stand someone up จะแปลว่า “นัดแล้วก็ไม่มาตามนัด” หรือพูดง่ายๆก็คือ เบี้ยวนัด นั่นเอง เช่น

You stood me up.
แกเบี้ยวนัดชั้น

A: Why the long face?
เป็นไร หน้าบูดเชียว
B: He stood me up again!
เขาปล่อยให้ชั้นรอเก้ออีกแล้ว

** ใช้เป็นรูปนี้ก็ได้นะคะ
to get stood up แปลว่า โดนปล่อยให้รอเก้อ
เช่น

A: How was your date last night?
เดทเมื่อคืนเป็นไงมั่ง
B: I got stood up! That jerk stood me up.
ชั้นก็คอยเก้อไง ตาทึ่มนั่นนัดแล้วไม่มา

** ปกติมันก็จะอยู่ในรูปอดีต คือ stood เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว เราถึงค่อยเอามาบ่น เอามาเล่าให้ฟัง ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

Jan 182014
 
our_society

This is our society!

 • Two people on donkey’s back. Poor animal
  สองคนบนหลังลา เจ้าลาผู้น่าสงสาร
 • How cruel he is by letting his wife walk!
  เขาใจร้ายจังที่ปล่อยให้ภรรยาต้องเดิน
 • How stupid he is by letting his wife take the ride alone!
  เขาช่างโง่สิ้นดีที่ปล่อยให้ภรรยาขี่ลาอยู่คนเดียว
 • Fool! Don’t even know how to utilize the donkey!
  โง่เสียจริง ไม่รู้จักจะใช้ลาให้เป็นประโยชน์

** ไม่ว่าเราจะทำแบบไหน ก็ไม่เคยทำได้ถูกใจมนุษย์ทุกเรื่องหรอกค่ะ เขาต้องคอยบ่นนั่น ตินี่ อยู่เสมอ
ฉะนั้นถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นดีแล้ว และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ทำไปเถอะค่ะ เสียงรอบข้างก็แค่นกแค่กา ว่ามั๊ย ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา