Jan 212014
 

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOT MEANING EXAMPLE WORDS
Ambi Both
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
Aqua Water
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
Art Skill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
Auto Self
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
Bi Two, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
Bio Life
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
Cardio Heart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
Cent Hundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
Cert Sure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
Chrono Time
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
Counter Contrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
De Remove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
Dem People
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
Derm Skin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
Flor Flower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
Gastro Stomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
Grat Pleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
Hepa Liver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
Hept Seven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
Hex Six
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
Inter Between
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
Iso Equal
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
Jud Law
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
Kilo Thousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
Lacto Milk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
Mal Bad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
Mort Death
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
Narr Tell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
Nov New
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
Oct Eight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
Ocu Eye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
Omni All
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
Ortho Straight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
Pan All
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
Ped Foot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
Poly Many
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
Psych Mind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
Quad Four
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
Quin Five
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
Semi Half
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
Sept Seven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
Trans Across
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
Tri Three
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
Uni One
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
Vince Conquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person
Jan 212014
 

Suffixes  คือคำที่ใส่ไว้ท้ายคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ prefixes ที่เอาไว้เติมหน้าคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Suffixes

Suffix Meaning Examples
-able/-ible capable of portable, legible
-ac/-ic like/related to cardiac, Nordic
-acy state/quality of being privacy, legitimacy
-acious/-icious full of gracious, malicious
-al related to logical, philosophical
-ance/-ence state/quality of being maintenance, permanence
-dom state/quality of being freedom, kingdom
-eer/-er/-or person who mountaineer, writer, counsellor
-escent becoming, to be adolescent, fluorescent
-esque like/reminiscent of picturesque, Kafkaesque
-fy to make magnify, electrify
-iferous containing, yielding vociferous, carboniferous
-ise make, become civilise, terrorise
-ish having qualities of hellish, fiendish
-ism doctrine, belief, practice favouritism, communism
-ist person who chemist, florist
-ity state/quality of being ingenuity, oddity
-less without brainless, endless
-ment state/quality of being, result of action, process enjoyment, embankment, abridgement
-ness state of being thinness, loneliness
-oid like celluloid, ovoid
-ose full of adipose, verbose
-osis condition hypnosis, psychosis
-ous full of illustrious, nauseous
-ship position held friendship, membership
-sion/-tion state/quality of being torsion, transition
-tude state/quality of being fortitude, certitude
-y characterised by funny, greedy

 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Jan 212014
 

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes คือคำที่ใส่ไว้หน้าคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Prefixes

Prefix

Meaning

Examples

-a On/in/out/from Away, aboard, arise, alight
-al all Alone, already
-be by Below, before
-by Be/on the side Bypass, byword
-for through forget, forgive
-fore before Forecast, foresee
-gain against Gainsay
-in in Inside, income
-mis wrong Mislead, mistake
-over Above/beyond overflow, overcharge
-out out Outside, outcome
-to this Today, tonight
-un Not/to reverse an action Unkind, untie
-under below Underground, undersell
-with Against/back Withdraw, withhold
-wel In good condition Welcome, welfare
Nov 292013
 

บุพบท(Preposition)คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

คลิปวีดีโอตัวอย่างจาก YOUTUBE

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available Continue reading »

Nov 282013
 

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในภาษาอังกฤษ [Adverbs Of Frequency In English]

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ โดยเราจะนำ Adverbs of Frequency มาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ

always เป็นประจำ, อย่างสมํ่าเสมอ
often บ่อยๆ
frequently บ่อยๆ
usually โดยปกติ
sometimes บางครั้ง
mostly โดยส่วนใหญ่
normally โดยปกติแล้ว
generally โดยทั่วไป
repeatedly ซ้ำไปซ้ำมา
occasionally ในบางโอกาส
*seldom ไม่ค่อยจะ, นานๆครั้ง
*hardly แทบจะไม่
*barely แทบจะไม่
*rarely แทบจะไม่
*scarcely แทบจะไม่
*never ไม่เคย

*คำว่า seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เราจึงไม่ควรทำให้ประโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่านี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวเลย
และนอกจากคำเหล่านี้ยังมี Adverbs อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงความถี่ได้ เช่น

 

infrequently นานๆที
habitually ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย
chiefly โดยส่วนใหญ่
continuously ติดต่อกัน, เรื่อยๆ
constantly สม่ำเสมอ
commonly โดยทั่วไป
regularly สม่ำเสมอ
sporadically นานๆครั้ง
periodically เป็นบางครั้งบางคราว
intermittently เป็นพักๆ
spasmodically เป็นพักๆ

 

และนอกจากคำเหล่านี้แล้ว ยังกลุ่มคำที่ผสมกันซึ่งสามารถแสดงถึงความถี่ได้ เช่น once a week, twice a day, every year และอื่นๆ

 

ตำแหน่งในการวาง Adverbs of Frequency

1.หากประโยคมี Verb to be เราจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลัง Verb นั้นๆ

 

Verb to be Adverb of Frequency
Anna Is always late
Anna Isn’t usually late

2.หากประโยคมีการใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้า Verb นั้นๆ

 

Adverb of Frequency Main Verb
Anna always watches a television

 

3. เมื่อใดก็ตามที่ประโยคมี การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) หรือ ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เรามักจะใส่ Adverbs of Frequency ไปข้างหลัง Auxiliary Verb นั้นๆ

 

Auxiliary Verb Adverb of Frequency Main Verb
Anna can never come early
Anna doesn’t usually read books
Anna has always cooked  

*เราสามารถเติม Adverbs of Frequency ไปหลัง may, might, can, could และอื่นๆได้ ยกเว้น “have to” และ “used to” Adverb จะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ เช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go trekking.

 

4. หากเป็นประโยคคำถาม ให้เรานำ Adverb of frequency มาวางไว้หน้า Main Verb

 

Adverb of Frequency Main Verb
Do you often stay home?
Have you never been to China?

 

5. เราสามารถวาง Adverbs of Frequency บางตัว ไว้หน้าประโยคได้
Sometimes we sleep in a classroom.
We play football occasionally.

เครดิต : http://www.dek-eng.com
————————————————————————-

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available
 Posted by at 3:21 pm
Nov 012013
 
helping-verb

helping verb

# มีคำถามๆมาว่า การเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคปฏิเสธมีหลักยังไงคะ?  วันนี้เลยขออธิบายหลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธหน่อยนะคะ

 • โดยปกติประโยคปฏิเสธจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปตาม tense นะคะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะแต่ละ tense จะมีกริยาช่วย (helping verb) ไม่เหมือนกัน
 • เหตุผลที่ต้องพูดถึง helping verb ก็เพราะว่า เจ้ากริยาช่วยนี่แหละค่ะที่จะช่วยเราในการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธ
 • วิธีการก็ง่ายแสนง่ายค่ะ แค่เอา not ไปใส่ไว้หลังกริยาช่วยในประโยคก็สามารถทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้แล้วล่ะค่ะ

กริยาช่วยมีอะไรบ้าง?

กริยาช่วยก็คือ

 • verb to do (do, does, did)
 • verb to have ( have, has, had)
 • verb to be ( is, am, are, was, were)

ลองมาดูตัวอย่างของแต่ละ tense กันเลยค่ะ

 • I go to work by bus every day. ( present simple tense)

ลองสังเกตประโยคนี้นะคะ ประโยค present simple tense บางประโยคจะไม่มี verb ช่วย ให้เราเอา verb to do เข้ามาช่วยทำให้เป็นปฏิเสธนะคะ ก็จะเป็น

 • I do not go to work by bus every day.

present simple tense บางประโยคเช่น

 • They are my friends.

ให้เติม not หลัง are ได้เลยค่ะ เป็น

 • They are not my friends.

ลองดู tense อื่นกันค่ะ Continue reading »

Oct 082013
 

# คำนาม [Noun]
นนี้จะอธิบายถึงหน้าที่ของ คำนาม(parts of speech) ค่ะ คำนามก็คือ คำเรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ ทำไมถึงจำเป็นต้องรู้ หน้าที่ของมัน? ก็เพราะว่า เวลาที่เราเขียนเราจะได้รู้ว่า ตรงตำแหน่งไหนในประโยคที่ สามารถจะเป็นคำนามได้บ้าง มาดูหน้าที่ของ คำนาม กันค่ะ

** ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น

 • The dog is getting angry.
  สุนัขตัวนั้นเริ่มโมโหแล้วนะ (Dog เป็นคำนามและทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยค)

แล้วถ้าเราอยากเอา คำกริยา มาเป็นประธานบ้างล่ะ จะต้องทำยังไง วิธีแก้ก็คือ เอาคำกริยาเหล่านั้น เติม ing ซะ หรือ เติม To หน้าคำกริยานั้น มันก็จะเป็นคำ เสมือนคำนาม แล้วล่ะค่ะ เช่น

 • Drinking alcohol is not good for health.

หรือ

 • To drink alcohol is not good for health.

** ทำหน้าที่เป็นกรรม  อันนี้ขอแบ่งย่อยเป็น 2 ข้อนะคะ Continue reading »

 Posted by at 12:25 pm
Oct 072013
 

# “เราจะยิงลูกธนูได้ ก็ต่อเมื่อเราดึงมันไปข้างหลัง เช่นเดียวกัน เมื่อชีวิตฉุดรั้งคุณให้ถอยกลับหลังด้วยกับอุปสรรคต่างๆนาๆ ก็แค่ให้เราคิดว่ามันกำลังจะปล่อยคุณให้พุ่งไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่”

** ขอพูดถึงไวยากรณ์ก่อนนิดนึงนะคะ ^^   สังเกตประโยคนี้นะคะ

 • An arrow can only be shot…

ประโยคนี้เป็นประโยค passive voice ซึ่งก็คือโครงสร้างประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ในภาษาอังกฤษมีการใช้ passive voice บ่อยมากๆเหมือนกัน ในประโยคนี้เราต้องการเน้นให้ลูกธนูเป็นประธาน และลูกธนูจะต้องถูกยิง เพราะมันยิงตัวมันเองไม่ได้ ฉะนั้นเราจะต้องให้มันอยู่ในรูปของ passive voice ค่ะ

ปกติแล้วโครงสร้างของ passive voice โดยทั่วไปก็คือ  Verb to be + V ช่องที่ 3
แต่ในประโยคนี้ใช้ กริยาช่วย (Modal verb) can  โครงสร้าง passive voice ของประโยคที่มี modal verb คือ  Modal verb + be + V ช่อง 3
ประโยคนี้เลยออกมาเป็น

 • An arrow can only be shot…

** อ้อ !! จำไว้นิดนึงค่ะ รูปร่างหน้าตาของประโยค passive voice ในแต่ละ tense นั้น มีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างเดิมของ tense นั้นๆนะคะ
———————————————————————–
*** ชีวิตคนเราอาจไม่ได้เดินไปข้างหน้าตลอดเวลา อาจมีบางคราวที่จำเป็นต้องหยุดนิ่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถอยกลับมา แต่บททดสอบเหล่านั้นอาจกำลังบอกคุณว่าอีกไม่นานสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิต คุณก็ได้ ขอเพียงเราอดทน ไม่ย่อท้อ หมดกำลังใจไปเสียก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า
“ฟ้าหลังฝน ย่อมสวยงามเสมอ”  หรือมีคำกล่าวในภาษาอังกฤษบอกไว้ว่า

 • Every cloud has a silver lining.
  อาจมีลำแสงสีเงินคอยส่องประกายอยู่ในเงาเมฆที่มืดดำก็ได้

เป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตผ่านพ้นบททดสอบนะคะ ^^

Aug 162013
 

คำนานคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งนามนับได้(countable) และนามนับไม่ได้(uncountable) เช่น

 • ชื่อ –> Bill Gates, teacher, student, tiger , water
 • สิ่งของ –> boy, sign, table, hill, water, sugar, atom, elephant, book, Excel
 • สถานที่ –> classrom, the internet, city, hill, road, stadium, school,company, Bangkok , Thailand
 • เหตุการณ์ –> revolution, journey, meeting
 • ความรู้สึก –> fear, hate, love
 • ความคิด –> attitude, ability, freedom, concept, development
 • เวลา –> year, minute, millennium

ลักษณะคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำนามในประโยค

ตัวอย่างเช่น

 • I have a book. ฉันมีหนังสือหนึ่งเล่ม
 • I have two books. ฉันมีหนังสือสองเล่ม (ทำเป็นรูปพหูพจน์โดยการเติม s ที่ท้ายคำนามที่นับได้)
 • I bought some books.

*** คำนามที่นับไม่ได้จะไม่สามารถนำหน้าด้วย Articles a an the และไม่สามารถเติมs,es ท้ายคำนามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น

 • I have water. (ไม่สามารถใช้ Articles a an the นำหน้าคำนาม water ได้)
 • I have some water. (ห้ามเติม s ที่ท้ายคำนามนับไม่ได้ water)
 • I have two cups of walter. (เติม s ที่ท้ายคำนามนับได้ cup เท่านั้น)
 Posted by at 3:01 pm
Aug 142013
 

วิธีการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ [Singular and Plural Nouns]

1. ให้เติม s หลังนามเอกพจน์ทั่วๆไป
book –> books หนังสือ
cat –> cats แมว
hand –> hands มือ
star –> stars ดาว

2. เติม s ได้เลยเมื่อนามนั้นลงท้ายด้วย e

house –> houses บ้าน
face –> faces หน้า
plate –> plates จาน
place –> places สถานที่
size –> sizes ขนาด

3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss,sh,ch, x, z เมื่อเป็นพหูพจน์ ให้เติม es

bus –> buses รถประจำทาง
glass –> glasses แก้ว
box –> boxes กล่อง
bush –> bushesพุ่มไม้
bench –> benches ม้านั่ง
buzz –> buzzes เสียงหึ่งๆเหมือนเสียงผึ้ง

ข้อยกเว้น
monarch –> monarchs กษัตริย์ (เพราะ ch ในคำนี้ออกเสียงเป็น ค ไม่ใช่ ช)

4. คำนามที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม s
Continue reading »

 Posted by at 11:30 am