admin

Aug 062013
 

ตัวอย่างประโยคสนทนา [Learning English At The Airport ]

 • When will you be leaving? คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you leaving? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you arriving? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่
 • What’s the flight number?  เที่ยวบินหมายเลขอะไร
 • How much does it cost to go to the airport? ไปสนามบินคิดราคาเท่าไรครับ
 • How long does it take to go to the airport? ไปสนามบินใช้เวลานานแค่ไหน
 • What time does the plane depart? เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไหร่
 • What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • Where are you flying to?  คุณจะบินไปที่ไหนครับ
 • Would you like a window seat or an aisle seat?  คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ
 • Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Would you like to load your suitcase? คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ
 • Your bag is overweight. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินครับ
 • You have to pay an excess baggage charge. คุณต้องจ่ายค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินครับ
 • Your bag is overweight, we have to fine you. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกิน เราต้องคิดค่าปรับคุณด้วยครับ
 • May I have your ticket and your passport,please? ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วย
 • Here you are.  นี่ครับ
 • Do you have anything in your pockets? คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกงหรือเปล่าครับ
 • Please empty your pockets. กรุณาเอาสิ่งของออกจากกระเป่าด้วยครับ
 • Do you have any liquids in your bag? คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ (เช่น โลชั่น, ยาสระผม ฯลฯ)
 • Please bring it out. กรุณาเอาออกมาด้วยครับ
 • Could you take off your belt,  please?    ช่วยปลดเข็มขัดหน่อยได้ไหมครับ
 • Please board the aircraft now. กรุณาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ครับ
 • Have a safe flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • Can I have a blanket please? ขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับ
 • You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
 • Can I see your passport please? ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ
 • What’s the purpose of your visit ?  จุดประสงค์ของการมาคืออะไรค่ะ
 • What brings you here? คุณมาที่นี่ทำไม
 • Business or pleasure? มาทำงานหรือมาเที่่ยวครับ
 • I am a tourist. ผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
 • How long do you plan to stay ?  คุณคิดว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับ
 • How long will you be staying? / How long will you stay? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ
 • Where will you be staying? / Where will you stay? คุณพักที่ไหนครับ
 • You have to pick up your luggage at belt no.1. คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลย1
 • Where is lost and found? แผนกของหายอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, where can I find a trolley? ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าผมจะหารถเข็นได้จากที่ไหนครับ
 • Where can I get a trolley?     ฉันจะเอารถเข็นได้ที่ไหนครับ
 • Where can I keep my bags? / Where can I store my bags? ผมสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนครับ
 • Would you like a cab? คุณต้องการแท๊กซี่ไหมครับ
 • How was your trip? ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your flight? เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน

 • Air Hostess แอร์โฮสเตส
 • Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardness  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Airfare ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • Air ticket ตั๋วเครื่องบิน  (air ticket เป็นตั๋วที่ไว้ใช้สำหรับ check-in เพื่อรับ boarding pass สำหรับขึ้นเครื่อง)
 • Aircraft / Plane  เครื่องบิน
 • Airline สายการบิน
  • Low cost airline, Budget airline สายการบินราคาประหยัด
 • Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน
 • Airport สนามบิน
 • Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
 • Arriving มาถึง
 • Arrivals board  กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Air traffic control หอควบคุมการบิน
 • Arrivals are delayed  เครื่องบินขาเข้าล่าช้า
 • Airsick เมาเครื่องบิน
 • Backpack, Rucksack กระเป๋าเป้สะพายหลัง
 • Belt, Carousel สายพาน(ลำเลียงสัมภาระ)
 • Boarding  ขึ้นเครื่อง
  • Now boarding  ขึ้นเครื่องได้แล้ว
  • Boarding time (บ๊อรดดิ่งไทม์) เวลาขึ้นเครื่อง
  • Boarding pass (บ๊อรดดิ่ง แพ้สสฺ)  ตั๋วขึ้นเครื่องบิน/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
 • Briefcase กระเป๋าเอกสาร
 • Cabin ห้องโดยสาร
  • cabin pressure ความดันในห้องโดยสาร
 • Cabin crew ลูกเรือ
  • Cabin crew, prepare for taxi. ลูกเรือ เตรียมพร้อมสำหรับเคลื่อนไปตามลานบิน
 • Captain กัปตันเครื่องบิน
 • Cargo building อาคารคลังสินค้า
 • Car park, Parking lot ลานจอดรถ
 • Carry-on luggage, Hand luggage   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
 • Cockpit ห้องนักบิน
 • Customs ศุลกากร
  • Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร
  • Goods to Declare มีสิ่งของที่ต้องสำแดง
  • Nothing to Declare ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง
 • Check-in Counter  เค้าเตอร์ เช็ค-อิน
 • Control tower หอควบคุม

Continue reading »

 Posted by at 11:22 pm
Aug 062013
 

การออกเสียง (Pronunciation)
Regular Verbs เมื่อต้องการทำเป็นรูปอดีตกาลด้วยการเติม ed จะออกเสียงแตกต่างกันได้ 3 เสียง คือ /t/ /d/ /id/

1. เมื่อคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้อง (Voiceless) f, k, p และ s จะออกเสียง ed เป็น /t/ “เทอะ” เช่น
cooked, kissed, watched, finished, stopped, laughed เป็นต้น

2. เมื่อคำกริยานั้นลงท้ายด้วยเสียงก้อง(Voice) b, g, v, m, n, r, l (เมื่อลองเอามือสัมผัสที่ต้นคอดูเสียงจะสั่น) จะออกเสียง ed เป็น /d/ “เดอะ” เช่น rubbed, arrived, opened เป็นต้น

3. เมื่อคำกริยานั้นลงท้ายด้วย t หรือ d ออกเสียง ed เป็น /id/ “อิด/ทิด” เช่น wanted, needed, visited เป็นต้น

วิธีการเปลี่ยนคำกริยาให้สื่อถึงอดีตกาลนั้นมี2รูปคือ
1. กริยาที่เปลี่ยนรูปเป็นอดีตกาลได้ด้วยวิธีเติม ed ต่อท้ายโดยตรง(regular verbs) โดยมีกฎเกณฑ์การใส่ ed ดังนี้

 • คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ก็เติมแค่ d ต่อท้าย
 • คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ได้เลย
 • คำกริยาที่ลงท้างด้วยy แต่หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยนyเป็น i แล้วเติม ed เช่น carried (carry)
 • คำกริยา1พยางค์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ และหน้าพยัญชนะเป็นสละ(a,e,i,o,u) ให้เพิ่มพยัญชนะท้ายอีก1ตัว แล้วเติม ed เช่น stopped, planned เป็นต้น ยกเว้น tax –> taxed, tow –> towed
 • คำกริยา2พยางค์ที่เน้นเสียง(stress)พยางค์หลัง และพยัญชนะหน้าพยางค์หลังเป็นสละ(a,e,i,o,u) ให้เพิ่มพยัญชนะท้ายอีก1ตัว แล้วเติม ed เช่น refer –> referred, permit –> permitted เป็นต้น ยกเว้นคำกริยานั้นออกเสียงหนักที่พยางค์แรกให้เติม ed ได้เลย เช่น open –> opened, cover –> covered เป็นต้น
 • คำกริยาที่ลงท้ายด้วย c ให้เติม ked เช่น panicked เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

 • love –> loved
 • work –> worked
 • worry –> worried
 • cry –> cried
 • play –> planned

2. คำกริยาที่เปลี่ยนรูปเป็นอดีตกาล ที่อยู่นอกเหนือกฎการเติมด้วยed (irregular verbs) ซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอน (ดูเพิ่มเติม ในกริยา3ช่อง) ตัวอย่างเช่น

 • sleep –> slept
 • sit –> sat
 • run –> ran

***ไม่ว่าจะเป็นคำกริยาแบบไหนขอเพียงเราใช้ความรู้สึกถึงช่วงเวลาที่เราต้องการจะสื่อ แล้วเลือกโครงสร้างที่สื่อถึงช่วงเวลานั้นใส่เข้าไป(ไม่ใช่เพียงท่องจำเพียงอย่างเดียว) เราก็จะสามารถสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติและอย่างเข้าใจ เช่น หากพูดกริยาวิ่ง ถ้าเราต้องการสื่อถึงการวิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ให้รู้สึกถึง ran เลย แทนการนึกถึง run แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น ran เราก็จะสมารถใช้คำกริยาให้เหมาะกับกาลได้อย่างเข้าใจและไม่ผิด

Aug 062013
 

ศัพท์ที่ควรรู้

 • consonant n. [คั๊นเสินเนิ่นทฺ] เสียงพยัญชนะ
 • vowel n. [ฝาวโอ็ลฺ] เสียงสระ (a letter representing a vowel sound, such as a, e, i, o, u.)
 • precede v. [พริซีดฺ] นำหน้า, อยู่ข้างหน้า
 • infinitive verb  คือคำกริยารูปปกติ (กริยาที่ไม่ได้เติม s, es, ed, หรือ ing ที่ท้าย)

การบอกเล่าเรื่องที่ผ่านไปแล้ว จบไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต(Past simple) ตัวแปรสำคัญที่เราต้องใช้เมื่อต้องการสื่อถึงเรื่องในอดีตก็คือ กริยาช่องที่2 นั่นเอง โดยจะมีหรือไม่มีคำบอกเวลาอยู่ในประโยคก็ได้ เช่นคำว่า yesterday,this morning, ago, last night, last week, last month, last year เป็นต้น

1. ประโยคบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้ว

 • เขาอยู่ที่บ้าน ==> He was at home.
 • เธอล้างรถของเธอ ==> She washed her car.
 • เขาไม่ได้ล้างรถของเขา ==> He didn’t wash his car.
 • เขาเล่นกีตาร์ ==> He played the guitar.
 • เขาไม่ชอบผักมาก่อน ==> He didn’t like vegetables before.
 • ฉันดูหนังเมื่อวานนี้ ==> I saw a movie yesterday.
 • เขาทำงานที่โรงภาพยนตร์หลังเลิกเรียน (แต่ก่อน) ==> He worked at the movie theater after school.
 • ผมเรียนภาษาไทยมาตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ==> I studied Thai when I was a child.
 • เมื่อเดือนก่อนฉันเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ==> Last month, I traveled to Japan.
 • เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้เดินทางไปเชียงใหม่ ==> yesterday, I didn’t travel to Chiang Mai.
 • ผมอาศัยอยู่ในจีนเป็นเวลาสองปี ==> I lived in China for two years. (Where do you live?)
 • เขาเรียนภาษาจีนเป็นเวลาสิบปี ==> He studied Chinese for ten years.
 • พวกเขานั่งอยู่ที่สนามหญ้าตลอดทั้งวัน ==> They sat at the lawn all day.
 • เราคุยกันทางโทรศัพท์เป็นเวลาห้านาที ==> We talked on the phone for five minutes.
 • คุณรอพวกเขานานเท่าไหร่ ==> How long did you wait for them?
 • พวกเรารอเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ==> We waited for half and hour.

2. การถามถึงเรื่องในอดีต ที่ผ่านไปแล้ว

 • เมื่อวานคุณกินทุเรียนใช่ไหม ==> Did you eat durian yesterday?
 • เมื่อคืนคุณมีดินเนอร์ใช่ไหม ==> Did you have dinner last night?
 • สมัยที่คุณเป็นเด็ก คุณอยากเป็นอะไรเมื่อคุณโตขึ้น ==> When you were a kid, what did you want to be when you grew up?
 • คุณได้เล่นเครื่องดนตรีไหมตอนที่คุณเป็นเด็ก ==> Did you play a musical instrument when you were a kid?

3. เมื่อเล่าถึงเรื่องในอดีตและจบลงในอดีต ที่มีสองประโยคขึ้นไป โดยใช้คำเหล่านี้เชื่อมเข้าหากัน

 • แต่(ขัดแย้งกัน) ==> but
 • และ(สอดคล้องกัน) ==> and
 • ดังนั้น(เป็นเหตุเป็นผลกัน) ==> so
 • เพราะว่า(เป็นเหตุเป็นผลกัน) ==> because

ตัวอย่างเช่น

 • เขาเดินทางมาจากสนามบินเวลา 12:00 เช็คอินเข้าโรงแรมเวลา 18:00 น. และได้พบกับบุคคลอื่นเวลา 19:00 น.
  He arrived from the airport at 12:00, checked into the hotel at 18:00, and met the others at 19:00.
 • เมื่อคืนฉันรู้สึกไม่สบาย ดังนั้นจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
  I fell sick so I went to bed early last night.
Aug 062013
 

ตัวอย่างบทนสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ
Asking About Occupations, What is your Job?

*** ไม่ควรถามถึงอาชีพด้วยประโยคคำถามนี้ What is your Job? เนื่องจากถามตรงเกินไปและแลดูไม่สุภาพ แต่ควรถามว่า

 • คุณมีอาชีพอะไร –> What do you do?
 • ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ –> I’m an engilsh teacher.
 • คุณมีอาชีพอะไร/คุณทำอะไรสำหรับการยังชีพ –> What do you do for a living?
 • ฉันร้องเพลงสำหรับการยังชีพ –> I sing for a living.

เราอาจจะตอบว่าเราทำงานที่ไหน เช่น

 • ผมทำงานที่โรงพยาบาล –> I work at a hospital.

แต่หากเราทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันดี เราอาจพูดได้ว่า

 • ฉันทำงานกับไมโครซอฟร์ –> I work for Microsoft.
 • ผมทำงานที่นิวยอร์กไทม์ส –> I work for The New York Times.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

 • ลูกจ้าง, พนักงาน employee
 • ผู้ออกแบบเวบไซต์ web designer
 • ผู้จัดการ manager
 • เลขานุการ secretary
 • พนักงานบัญชี accountant
 • นักหนังสือพิมพ์ journalist
 • พนักงานโรงงาน factory worker
 • ผู้ตรวจสอบ auditor
 • Continue reading »

 Posted by at 7:31 am
Aug 062013
 

ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนยานยนต์ [Auto parts]

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • เบรก brakes
 • เบรกหน้า front brakes
 • เบรกหลัง rear brakes
 • เบรกเอบีเอส ABS brakes/Anti-Lock brakes
 • ก้ามเบรก brake shoes
 • ผ้าดิสเบรก disk brake pads
 • กระปุกเกียร์ gear box
 • กระจกรถยนต์ car glass
 • กระจกมองข้าง wing mirror
 • กระจกหน้ารถ windscreen
 • กระจกด้านหลังรถ car rear windscreen
 • กระจกมองหลัง rear view mirror
 • กระจกประตูหน้า front door glass
 • กระจกประตูหลัง rear door glass
 • เกียร์ธรรมดา manual gear
 • เกียร์อัตโนมัติ automatic gear
 • คันเกียร์ gear stick
 • เข็มขัดนิรภัย seatbelt
 • คันเร่ง Accelerator
 • คลัตช์ clutch
 • จานคลัตช์/แผ่นคลัตช์ clutch disc
 • หวีคลัตช์ clutch cover
 • ลูกปืนคลัตช์ clutch bearing
 • ลูกปืน bearing
 • ลูกปืนล้อหน้า front wheel bearing
 • ลูกปืนดุมล้อหน้า front wheel hub bearing
 • เครื่องทำความร้อน heater
 • จานจ่าย distributor
 • สายคันเร่ง throttle cable
 • สายเบรกมือ handbrake cable
 • สายดึงฝากระโปรงหน้า front bonnet release cable
 • เสาอากาศรถยนต์ car Antenna
 • แอร์รถยนต์ vehicle air conditioning/auto air conditioning
 • ที่นั่งตอนหน้า front seat
 • ที่นั่งตอนหลัง back seat
 • ฝากระโปรงหลัง rear bonet
 • ฝากระโปรงหน้า car bonnet
 • แผงหน้าปัดรถยนต์ car dashboard
 • ไอเสีย exhaust
 • ท่อไอเสีย exhaust pipe
 • ที่นั่งตอนหลัง front seat
 • ที่นั่งผู้โดยสาร passenger seat
 • มาตรแสดงความเร็ว speedometer
 • หลังคา roof
 • พวงมาลัย steering wheel
 • หม้อน้ำรถยนต์ radiator/car radiator
 • มาตรวัดอุณหภูมิ temperature gauge
 • ล้อ wheel
 • หน้าต่าง window
 • ที่ปัดน้ำฝน windscreen wiper
 • มาตรวัดความเร็ว speed meter
 • มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ RPM meter
 • หลอดไฟรถยนต์ auto lamp
 • ไฟหน้า headlights
 • ไฟต่ำ low beam lights
 • ไฟสูง high beam lights
 • ไฟตัดหมอกหน้ารถ front fog light
 • ไฟหรี่ position light
 • ไฟข้าง side lights
 • ไฟส่องป้าย licence plate light
 • ไฟในห้องโดยสาร interior light
 • ไฟฉุกเฉิน hazard lights
 • ไฟเลี้ยว turning light
 • ไฟท้าย tail lamp
 • ไฟเบรก brake light
 • ไฟเบรกดวงที่3 the third brake light
 • ไฟถอย back-up light
 • ไฟตาแมว/ไฟแสดงการทำงาน Indicator Lamp
 • ไฟหน้าปัด dashboard light
 • starter signal ไฟสัญญาณสตาร์ท
 • ยางนอก tyre
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ number plate
 • แร็คหลังคา roof rack
 • เบรคมือ handbrake
 • เครื่องยนต์ engine
 • น้ำมันเครื่อง motor oil
 • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Synthetic motor oil
 • น้ำมันเบรก brake fluid
 • น้ำมันเกียร์ gear oil
 • น้ำมันเกียร์ออโต้ automatic transmission fluid
 • พวงมาลัยเพาวเวอร์ power steering
 • น้ำมันพวงมาลัยเพาวเวอร์ power steering fluid
 • ถังน้ำมัน fuel tank
 • ถังน้ำมันเบนซิน petrol tank
 • สายน้ำมัน/ท่อน้ำมัน fuel hose/fuel rubber hose
 • แป๊บทองแดง copper pipe line
 • หัวเทียน spark plug
 • สายหัวเทียน spark plug wire

 

 Posted by at 4:47 am
Aug 052013
 

ว่ากันถึงภาษาแล้ว “ภาษา” เป็นสิ่งมนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นหรืออาจจะเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเดียวกันได้ ทักษะการใช้ภาษาเกิดขึ้นจากความคุ้นเคยในการใช้ภาษานั้นๆ นั่นคือ เมื่อได้ยินบ่อยๆ ได้ฟังบ่อยๆ ได้อ่านบ่อยๆ ได้ดูบ่อยๆ หรือได้เขียนบ่อยๆ เราก็จะค่อยๆซึมซับภาษานั้นไปเอง มีข้อสังเกตุได้ว่าไม่มีใครบอกว่าภาษาตนเองยาก นั่นเป็นเพราะคนๆนั้นเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษานั้น แม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็ยังสามารถพูดภาษาของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นภาษาไม่ใช่คนที่ฉลาดเท่านั้นที่จะเรียนรู้ได้ แต่อยู่ที่การเปิดใจยอมรับการเรียนรู้ และไม่ไปคิดว่าการเรียนภาษานั้นเป็นเรื่องยาก แต่ให้คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุก เป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นช่องทางและโอกาสที่จะเปิดให้เราไปสู่โลกกว้าง โลกที่ไร้พรมแดน สำหรับภาษาอังกฤษนั้นเราจะสื่อสารกันด้วยคำและโครงสร้าง มีรูปแบบในการใช้ที่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาอังกฤษให้คุ้นเคยถึงวิธีการใช้งาน เพื่อที่จะนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างเข้าใจถึงที่มาที่ไป และเกิดทักษะความชำนาญขึ้นมา เมื่อนั้นเราก็เข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด หรือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต(lifelong pursuit)

…แล้วเราจะนำเสนอความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษออกมาอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามนะครับ

Aug 012013
 
Custom Search

 Posted by at 9:39 pm
Mar 082013
 

## เนื่องจากวันนี้เป็นวัน “สตรีสากล” เลยเอาบทความดีๆมาฝากกันค่ะ ^^

Happy Womens Day

 • When I was born, A Woman was there to hold me – My Mother
  ยามที่ผมเกิด ผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยโอบกอดผม – เธอคนนั้นคือแม่ของผม
 • As I grew up as a child, A woman was there to care & play with me – My Sister
  ยามที่ผมเติบโตมาเป็นเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งคอยเอาใจใส่และเล่นกับผม – เธอคนคนั้นคือพี่สาวผม
 • I went to school, A Woman was there to help me learn – My Teacher
  เมื่อผมเข้าโรงเรียน ผู้หญิงคนหนึ่งคอยช่วยให้ผมได้เรียนรู้ – เธอคือคุณครูของผม
 • I became depressed when I lost, A Woman was there to offer a shoulder – My Girlfriend
  ยามที่ผมท้อแท้และเศร้าใจ ผู้หญิงคนหนึ่งมีบ่าให้ผมได้พักพิง – เธอคนนั้นคือคนรักของผม
 • I needed compatibility, company & Love, A Woman was there for me – My Wife
  ยามที่ผมต้องการคนที่รัก คนที่จะคอยเข้าใจและเป็นเพื่อนร่วมเดินไปกับผม มีผู้หญิงคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่กับผม – เธอคนนั้นคือภรรยาของผม
 • I became tough, A Woman was there to melt me – My Daughter
  ยามที่ผมแข็งกร้าว มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำให้ผมอ่อนลงได้ – เธอคือลูกสาวของผม
 • When I will die, A Woman will be there to absorb me in – Motherland
  เมื่อผมตาย ผู้หญิงคนหนึ่งจะคอยโอบอุ้มร่างของผม – นั่นคือแผ่นดินแม่
 • If you are a Man, value every Woman & If you are a Woman, feel proud to be one
  ถ้าคุณเป็นผู้ชาย จงเห็นคุณค่าของผู้หญิงทุกคน
 • To each and every single woman out there, You rock our world..Happy Women’s Day!!!!
  สำหรับผู้หญิงทุกคน คุณทำให้โลกของพวกเรามีชีวิตชีวา

—————————————————————————–
** จงอย่าได้มองข้ามคุณค่าของผู้หญิง เพราะเธอจะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณ ^^
Credit : ขอบคุณภาพและบทความจาก General Knowledge

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

 Posted by at 12:03 pm